top of page

มาม่าคัพแจกทอง


Challenge

มาม่ามีการจัดกิจกรรมลุ้นโชคใหญ่ทุกปี โดยเป็นกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมหลักล้านชิ้นส่วน จากวิธีการส่ง SMS, ชิ้นส่วนข้างถ้วย หรือการส่ง Code แต่วิธีการดังกล่าวทำให้มาม่าไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าและเก็บมาสร้างประโยชน์ทางธุรกิจต่อได้


Solution

เปลี่ยนรูปแบบการร่วมกิจกรรมการลุ้นโชคของแบรนด์มาม่า เป็นการส่งรหัสบนเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อกิจกรรมลุ้นโชคของมาม่าโดยเฉพาะ ผ่านช่องทาง LINE Official Account มาม่าเท่านั้น โดยทุกชิ้นส่วนข้างถ้วยมาม่าคัพจะมีการออกแบบ QR Code เพื่อเข้าสู่ LINE Official Account มาม่าอร่อย แล้วจึงสามารถกดที่ Rich Menu หรือชิ้นงานต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรม เพื่อลงทะเบียนเข้าสู่เว็บไซต์และส่งรหัสได้


Growth

แบรนด์มาม่าสามารถเป็นเจ้าของข้อมูลลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณสองแสนคนทุกปี และปัจจุบันมีจำนวนเพื่อนบน LINE Official Account มาม่าอร่อย ทั้งหมดกว่า 1.6 ล้านสมาชิก นอกจากนี้แบรนด์ยังสามารถเก็บ Behavioral Data ต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อนำมาวิเคราะห์และแบ่งกลุ่มเป้าหมายเชิงลึกต่อยอดเป็นแคมเปญเฉพาะกลุ่มได้

Home
bottom of page