top of page

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY POLICY) 

  บริษัท ดาต้า เฟิร์ส จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ("พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล") ด้วยบริษัทฯ เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของทุกท่าน ซึ่งได้มีการเก็บรวบรวม ใช้ ในระดับความปลอดภัยอย่างสูงสุดในการทำธุรกรรมใดๆ ดังนั้นข้อมูลต่าง ๆ ของท่าน ที่ให้ไว้จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการส่งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของบริษัทให้แก่ท่านเท่านั้น

 บริษัทฯ จะดำเนินการ ตามมาตรฐานที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนป้องกันไม่ให้มีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่านก่อน นโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่ปรากฎด้านล่างนี้ใช้บังคับกับบัญชีผู้ใช้งานและข้อมูลต่างๆของท่าน เพื่อให้ท่านทราบอย่างชัดเจนว่าบริษัทใช้ข้อมูลของท่านอย่างไรและวิธีการที่ท่านสามารถใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ท่านได้ให้ไว้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

ระบบจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้ ได้แก่ 

 1. ชื่อ-นามสกุล 

 2. เบอร์โทรศัพท์ 

 3. ตำแหน่งงาน 

 4. ชื่อบริษัท 

 5. อีเมล 

 6. จำนวนพนักงานในบริษัท 

 7. ประเภทธุรกิจ 

วิธีการใช้ข้อมูลของผู้ใช้งาน 

 1. บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเท่าที่จำเป็น ในการติดต่อให้บริการสำรวจความคิดเห็นประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์กับท่าน รวมไปถึง การนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อปรับปรุงการทำกิจกรรมการตลาดในรูปแบบต่างๆ หรือกิจกรรมอื่นที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น 

 2. ท่านมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่าน ดังนี้ 

  1. สิทธิในการเข้าถึงและขอรับรับสำเนาข้อมูลของตนเอง ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิปฏิเสธคำขอตามกฎหมายหรือคำสั่งศาลได้ 

  2. สิทธิในการขอให้เปิดเผยการได้มาของข้อมูลส่วนตัวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิปฏิเสธคำขอตามกฎหมายหรือคำสั่งศาลได้ 

  3. สิทธิในการขอแก้ไขปรับปรุงข้อมูลของตนเอง 

  4. สิทธิในการขอให้บริษัทลบ ทำลาย ระงับ หรือถอนการใช้ข้อมูลส่วนตัวของตนเอง 

  5. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของตนเอง 

  6. สิทธิในการแจ้ง ร้องเรียนเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 
   ทั้งนี้ บริษัทจะไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลของท่านที่ให้ไว้กับบริษัทไม่ว่าโดยประการใดแก่บุคคลภายนอก นอกเหนือจากการได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น 

 3. หากท่านต้องการติดต่อขอความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อ อีเมล์: datafirst@datafirst.co.th
  บริษัทจะเก็บบันทึกการติดต่อของท่าน เพื่อช่วยแก้ปัญหาใดๆ ตามที่ตรวจพบ และอาจใช้ที่อยู่อีเมลของท่าน หรือช่องทางการติดต่ออื่นๆ ที่ท่านให้ไว้ เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น หรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง หรือการปรับปรุงใดๆ ไว้ล่วงหน้า

 4. บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อนใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 5. การเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว

  1. ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมทั้งสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือขอยกเลิกข้อมูลของท่านได้ทุกเวลา เว้นแต่กรณีที่บริษัทต้องเก็บข้อมูลนั้นไว้ เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ หรือจุดประสงค์ทางกฎหมาย ระบบอาจมีการร้องขอให้ท่านยืนยันตัวตน ก่อนที่จะสามารถดำเนินการตามคำขอของท่านได้

  2. บริษัทอาจปฏิเสธคำขอซ้ำซ้อนอันเกินควร หรือต้องใช้ความพยายามทางเทคนิค มากเกินไป เช่น การพัฒนาระบบใหม่ หรือเปลี่ยนหลักปฏิบัติพื้นฐานที่มีอยู่เสี่ยงต่อข้อมูลส่วน บุคคลของผู้อื่น หรือไม่สามารถปฏิบัติได้จริง เช่น คำขอเกี่ยวกับข้อมูลที่อยู่ในระบบสำรอง

  3. เมื่อบัญชีของท่านถูกปิดแล้ว ระบบจะยังคงเก็บข้อมูลบัญชีของท่านไว้ในฐานข้อมูลของบริษัทต่อไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อวัตถุประสงค์ในการกำหนดตรวจสอบกรณีทุจริต และเป็นการป้องกันการปิดบัญชีเพื่อหลีกเลี่ยงการทุจริตโดยการปิดบัญชีเก่าและเปิดบัญชีใหม่
   อย่างไรก็ตาม เมื่อบัญชีของท่านถูกปิดแล้ว บริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลของท่านอีกต่อไป รวมทั้งจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลอื่น ยกเว้นกรณีที่ใช้ในกระบวนการทางกฎหมายเท่านั้น

  4. การแบ่งปันข้อมูล

   1. บริษัทจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบริษัท องค์กร และบุคคลภายนอก ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้​

    1. เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน

    2. สำหรับเหตุผลทางกฎหมาย

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล

          บริษัทจะเก็บข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ โดยมีกำหนดระยะเวลา 2 ปี หรือตามวัตถุประสงค์ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทจะดำเนินการลบทำลายข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน


 

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566

bottom of page